Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 57 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Основные направления исследований ученых НТУ «ХПИ» в области механики PDF (Русский)
А. Г. Андреев, С. А. Назаренко 3-7
Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием PDF (Русский)
Л. В. Автономова, C. В. Бондарь, А. В. Степук, В. Л. Хавин 8-10
Web-додаток для архівації даних повзучості та довготривалої міцності PDF (English)
Д. В. Бреславський, О. О. Бреславська, А. С. Хорошун 11-14
Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі PDF
Д. В. Бреславський, В. М. Конкін, В. О. Мєтєльов 14-19
Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури PDF
Д. В. Бреславський, С. О. Пащенко, О. А. Татарінова 20-24
Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой PDF (Русский)
А. В. Воропай 25-29
Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин PDF
В. М. Грищенко, Р. В. Бойков 30-35
Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях PDF
Д. В. Данілов, А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін 35-40
Исследование напряженного состояния в упругой пластинке из композиционных материалов с бесконечным рядом одинаковых круговых отверстий PDF (Русский)
заде. С. Дария 41-44
Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини PDF
В. М. Івасів, Р. В. Рачкевич, А. Р. Юрич, Л. Р. Юрич 45-48
Влияние отверстий на собственные колебания конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек PDF (Русский)
В. А. Каиров, С. А. Моргун 49-53
Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості PDF
О. О. Ларін, К. Є. Потопальська 54-59
Напряженно-деформированное состояние некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках в ПК ANSYS PDF (Русский)
В. С. Лызько, А. Г. Андреев 60-69
Моделювання та дослідження власних коливань продольно армованого елементу фундаменту PDF
С. В. Красніков 70-74
Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей PDF
Г. Ю. Мартиненко, О. М. Марусенко 74-80
Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу PDF
В. Г. Мартиненко 81-87
Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры PDF (Русский)
С. А. Назаренко 87-90