Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 26 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Зміст

Статті

К 90-летию со дня рождения Академика НАН Украины Владимира Логвиновича Рвачева
T. I. Sheyko, L. V. Kurpa, O. О. Bezdetko, А. O. Osetrov 7-26
Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа
Ju. M. Andreev, E. I. Drujinin, A. A. Larin 27-31
Ударное деформирование тонкостенной конструкции
L. V. Avtonomova, S. V. Bondar, A. V. Stepuk, V. L. Khavin, S. Y. Shergin 32-34
Оптимизация круглых пластин при нестационарном нагружении
V. F. Vasilchenko, A. N. Lomakin 35-37
Взаимное влияние соединений с натягом
D. G. Vinogradsky, A. G. Andreev 37-44
Нестационарные колебания струн и их систем, контактирующих с различными сосредоточенными нагрузками
A. V. Voropay, E. S. Malakhov 45-49
Численное моделирование температурного поля заготовок при индукционном нагреве для изготовления подшипниковых колец
I. D. Grozenok, E. A. Simson, A. V. Stepuk, S. Y. Shergin 50-53
Трибологічна система ультразвукового зварювання. підсистема ультразвукового інструменту
S. Isakov, O. Isakov, S. Marusenko 54-56
Моделирование корпуса паровой турбины и анализ основных вибрационных характеристик
S. V. Krasnikov 56-59
Анализ деформирования составных конструкций при электромагнитном прессовании
D. V. Lavinsky 60-63
Експериментальна оцінка характеристик опору втомі гумо-кордних композитів при деформуванні в напряму ортогональному армуванню до та після штучного старіння
O. O. Larin 63-68
Исследование НДС диска бороны на индивидуальной пружинной стойке
E. A. Simson, D. S. Yagudin 68-70
Анализ прочности и динамики поворотно-симметричных многокомпонентных конструкций (подшипниковых узлов качения)
E. A. Simson, S. A. Nazarenko 71-74
Анализ релаксации контактного давления между вязкоупругим композитным бандажом и трубопроводом
V. G. Sukiasov 74-77
О прогнозировании времени до разрушения при ползучести осесимметрично нагруженных полых цилиндров и цилиндрических оболочек
S. N. Sklepus, A. Z. Galishin 77-84
Исследование ползучести и повреждаемости пологой оболочки из материала с характеристиками, зависящими от вида нагружения
S. N. Sklepus 85-88
Исследование динамической устойчивости регулятора давления с пневматическим управлением при учете колебаний столбов газа в трубопроводах
S. Shevchenko, A. Grigoriev, M. Stepanov 89-108