Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 58 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Экспериментальное исследование деформаций в области поверхностного дефекта стальной цилиндрической оболочки под давлением PDF (Русский)
Д. А. Бесчетников 3-7
Исследование динамических характеристик трубопровода в условиях лабораторного эксперимента PDF (Русский)
А. А. Водка, Д. К. Тихий, А. И. Трубаев, Ю. Н. Ульянов 8-20
Динамічні скінченно-елементні моделі валів трансмісійних машин в ANSYS PDF
В. М. Грищенко, О. С. Томін, С. Г. Ломов 21-30
Експериментальні дослідження вертикальних коливань спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням при переїзді одиночної нерівності PDF
А. Я. Калиновський, О. О. Ларін, О. О. Водка, В. М. Баштовий, Р. О. Кайдалов 31-38
Модель прогнозування працездатності фундаменту парової турбіни PDF
С. В. Красніков 39-43
Коливання двовісної автоцистерни з урахуванням ефекту запізнення випадкового збурення PDF
О. О. Ларін, К. Є. Грінченко 44-60
Облачная компьютерная система для автоматизации инженерных расчетов с использованием САПР SolidWorks PDF (Русский)
С. В. Лелека, А. А. Водка 60-68
Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу PDF
Г. I. Львов, В. Г. Мартиненко 68-77
История, актуальные проблемы, методы и средства анализа явлений роторной динамики с учетом традиционных и магнитных подшипников PDF (Русский)
Г. Ю. Мартыненко 77-131
Влияние конструкционных параметров и эксплуатационных факторов на частоты колебаний крышек гидротурбин PDF (Русский)
С. Ю. Мисюра 132-140
Експериментальне визначення ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу PDF
В. О. Окороков 141-153
Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных цилиндрических оболочек сложной формы: теория и эксперимент PDF (Русский)
А. Н. Шупиков, Е. В. Свет 154-161
Имитационное исследование динамических процессов механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля PDF (Русский)
С. Н. Шуклинов, М. Ю. Залогин 161-168
Новий числовий метод для визначення ефективних пружних констант ортогонально армованих композитів PDF (English)
заде. С. Дарія, Г. І. Львов, С. Р. Кіахосейні 169-180