Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 40 (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля PDF
H. Altenbach, D. Lavinsky, K. Naumenko 5-9
Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями PDF
A. G. Andreev, O. V. Schepkin 10-14
Застосування методу зважених відхилів для визначення розподілу температур та деформацій радіаційної повзучості в пластинах PDF
D. V. Breslavsky, O. A. Tatarinova, K. F. Cheshko 15-19
Алгоритм розрахунку та аналіз силового навантаження моделі ножичного підйомника на різних стадіях підйому PDF
V. N. Grischenko 19-25
Спеціалізована система автоматизованого проектування та аналізу міцності ремонтних з’єднань трубопроводу PDF
E. V. Dudnik, G. I. Lvov 26-31
Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагону для забезпечення його міцності при маневрових співударяннях PDF
A. O. Lovska, V. O. Bazhura, O. M. Pireev 32-36
Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів PDF
I. G. Lvov 37-42
Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин PDF
G. Yu. Martynenko, O. M. Marusenko 43-48
Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін PDF
S. Y. Misiura, A. N. Shupikov 49-53
Анализ чувствительности характеристик поворотно-симметричных много-компонентных конструкций к варьированию параметров PDF (Русский)
S. A. Nazarenko 54-57
Вільні коливання осцилятора з синусоїдальною силовою характеристикою PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 58-63
Про коефіцієнт динамічності нелінійного осцилятора PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 63-66
Особливості обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі PDF
S. Pogrebnyak, O. Vodka 67-74
Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів PDF
V. G. Ravluk 75-80
Экспериментальный и численный анализ свободных колебаний пологой оболочки PDF (Русский)
K. F. Cheshko, K. V. Avramov, O. F. Polischuk 81-85