Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 46 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рождения PDF (Русский)
O. I. Trubayev, O. O. Larin, O. K. Morachkovsky 5-9
Взаимное влияние соединений с натягом и сопряженных с ними конструктивных элементов PDF (Русский)
A. G. Andreev, D. G. Vinogradsky 10-15
Препроцесорні програми для підготовки скінченноелементних сіток у випадку великих деформацій PDF (English)
D. V. Breslavsky, M. V. Konovalow, O. A. Tatarinova 16-20
Варіант алгоритму одночасного приведення пучка двох матриць до ланцюгової форми PDF
V. M. Grischenko 21-25
Комп’ютерне моделювання процесів пробиття металевих та металокерамічних пластин PDF
O. Kostromitskaya 26-34
Магнітопружне деформування тіла із порожниною PDF
D. V. Lavinsky 35-38
Удосконалення заходів щодо надійності закріплення несучих конструкцій кузовів вагонів на залізничних поромах PDF
A. A. Lovskaya 39-43
Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалу PDF
V. G. Martynenko, G. I. Lvov 44-51
Способы учета и моделирование сил сопротивления различной физической природы в механических, динамических, колебательных и роторных системах PDF (Русский)
G. Y. Martynenko, O. M. Marusenko 52-59
Огляд сучасних моделей розвитку корозійних пошкоджень та напрямів дослідження їх впливу на міцність і надійність елементів трубопровідних систем PDF
K. E. Potopalska 60-65
Аналіз існуючих та перспективних профілів складових елементів несучих систем одиниць рухомого складу залізниць PDF
О. V. Fomin, О. А. Logvinenko, О. V. Burlutsky, А. М. Fomina 66-72
Web- інструменти для обробки даних щодо довготривалої міцності PDF (English)
D. V. Breslavsky, O. O. Breslavska, A. V. Kozlyuk 73-76
Врахування впливу залишкових напружень та деформацій повзучості при прокатці сталевих листів PDF (English)
D. V. Breslavsky, V. О. Mietielov 77-80
Зародження режимів кружляння бурового долота на шорсткуватому дні глибокої свердловини PDF (English)
V. I. Gulyayev, O. V. Vashchilina, S. M. Glazunov 81-84
Дослідження нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок з вирізами методом R-функцій PDF (English)
L. Kurpa, G. Timchenko, A. Osetrov 85-88
Дослідження пружно-пластичного згину тонких оболонок і пластин методом R-функцій PDF (English)
I. Morachkovska, G. Timchenko, E. Lyubitskaya 89-92
Разработка программы для автоматической генерации микроструктуры металлов на основе фотографий микрошлифов PDF (Русский)
Oleksii Moroz, Oleksii Vodka 93-96