Положення про етичні норми

Політика наукового журналу Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» в частині дотримання етичних норм при опублікуванні статей

1. Загальні положення

1.1. Чинною політикою встановлюються стандарти етичної поведінки для сторін, що беруть участь в процесі публікації: авторів, редакції, рецензента, видавця. Нижчеперелічені стандарти засновані на загальноприйнятій і існуючій політиці журналу і видавця.

1.2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», як засновник і видавець наукового журналу Вісник НТУ «ХПІ»: серія «Динаміка та міцність машин», приймає на себе зобов’язання по контролю за всіма етапами публікації статей і визнає свої етичні та інші зобов’язання, пов’язані з опублікуванням статей.

2. Етичні стандарти, що пред’являються авторам публікації

2.1. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання
Автор зобов’язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу редакції, якщо в статті не наводяться вихідні дані, і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати ці дані протягом розумного часу після публікації для можливості їх відтворення і перевірки.

2.2. Стандарт оригінальності (неприпустимість плагіату і самоплагіату)
Автор представляє в редакцію для розгляду статтю, що містить результати оригінального дослідження. Якщо автор в статті використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то таке використання має бути належним чином оформлено шляхом зазначення оригінального джерела в бібліографічному списку до статті. Плагіат, так само як і автоплагіат, в будь-якій формі є неетичним і неприйнятною поведінкою автора.

2.3. Стандарт однократності публікації
Автор представляє в редакцію рукопис статті, що раніше не публікувалася і не переданої в редакції інших журналів. Подача рукописи одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятна. Це ж стосується перекладу статті на іноземну мову.

2.4. Стандарт підтвердження джерел
Автор зобов’язується правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження, в бібліографічному списку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел не повинна використовуватися при оформленні наукової статті.

2.5. Стандарт авторства рукопису статті
Всі особи, які внесли значний вклад в одержання результатів дослідження, повинні бути вказані в якості співавторів статті. Список авторів повинен бути обмежений лише цими особами.
Автор, який представляє редакції рукопис, гарантує, що їм вказані всі співавтори, що всі вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції наукового журналу Вісник НТУ «ХПІ»: серія «Динаміка та міцність машин» для публікації.

2.6. Стандарт розкриття конфлікту інтересів з боку автора
Автори повинні розкривати конфлікти інтересів, які можуть вплинути на оцінку та інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту (гранти, держпрограми, проекти та ін.) Повинні бути розкриті і в обов’язковому порядку вказані в рукопису.

2.7. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах
Якщо автор виявить суттєву помилку чи неточність в уже опублікованій статті, то він зобов’язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки. Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов’язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності.

3. Етичні стандарти, що пред’являються до редакції

3.1. Стандарт прийняття рішення про опублікування статті
Редакція журналу приймає рішення про те, які з статей, представлених у редакцію, повинні бути опубліковані, на підставі результатів перевірки на предмет виконання вимог до оформлення і результатів рецензування.
При прийнятті рішення про публікацію рукопису редакція керується політикою журналу і не допускає публікацію статей з ознаками наклепу, образи, плагіату або порушення авторських прав. Остаточне рішення про публікацію статті або про відмову в такій ситуації приймається головним редактором журналу.

3.2. Стандарт рівності всіх авторів
Редакція оцінює рукописи представлених статей незалежно від раси, статі, національності, походження, громадянства (підданства), роду занять, місця роботи та проживання автора, а також від його політичних, філософських, релігійних та інших поглядів.

3.3. Стандарт конфіденційності
Редакція зобов’язується не розкривати інформацію про представлений рукопис нікому, крім автора, рецензента (при односторонньому сліпому рецензуванні), а при необхідності – видавця.

3.4. Стандарт розкриття конфлікту інтересів з боку редакції
Редакція гарантує, що матеріали рукопису, відхиленого від публікації, не використовуватимуться в своїх дослідженнях членами редколегії без письмової згоди автора. Редколегія буде відмовляти у розгляді авторам, якщо вони мають будь-які конкурентні відносини з автором або організацією, пов’язаних з результатами дослідження, або є інший конфлікт інтересів. Редакція зобов’язується вимагати від усіх учасників процесу опублікування статті розкриття конкуруючих інтересів.

3.5. Стандарт розгляду претензій на неетичну поведінку учасника
Редакція оперативно розглядає кожну претензію на неетичну поведінку авторів рукописів і вже опублікованих статей незалежно від часу її отримання. Редакція зобов’язується приймати адекватні розумні заходи щодо таких претензій. Якщо доводи претензії підтвердяться, то редакція має право відмовитися від публікації статті, припинити подальшу співпрацю з автором, опублікувати відповідне спростування, а також вжити інших необхідних заходів для подальшого заходу неетичної поведінки даного автора.

4. Етичні стандарти, що пред’являються до рецензентів

4.1. Стандарт вкладу рецензента в редакційні рішення
Надана рецензентом експертна оцінка рукопису сприяє прийняттю редакційних рішень, а також допомагає автору поліпшити рукопис. Рішення про прийняття рукопису до публікації, повернення її автору на доопрацювання або відхилення від публікації приймається редколегією на підставі результатів рецензування.

4.2. Стандарт термінів рецензування
Рецензент зобов’язаний надати рецензію в строки, зазначені редакцією. Якщо розгляд рукописи і підготовка рецензії в ці терміни неможливі, то рецензент повинен повідомити про це редакцію.

4.3. Стандарт конфіденційності з боку рецензента
Рукопис статті, що представлена на рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, незалежно від обраної журналом форми рецензування. Рецензент має право показувати її або обговорювати з іншими особами тільки з дозволу головного редактора.

4.4. Стандарт об’єктивності рецензії
Рецензент зобов’язується проводити експертну оцінку рукописи об’єктивно. Особиста критика автора рецензентом неприпустима. Усі висновки рецензента повинні бути строго аргументовані і забезпечені посиланнями на авторитетні джерела.

4.5. Стандарт підтвердження джерел
Рецензенти повинні вказати при наявності роботи, які вплинули на результати дослідження, але не були приведені автором. Рецензент зобов’язаний звернути увагу редакції на істотну подібність або збіг між розглянутим рукописом і раніше опублікованими іншими роботами, про які відомо рецензенту.

4.6. Стандарт розкриття конфлікту інтересів
Рецензент не може використовувати матеріали неопублікованих рукописів у своїх власних дослідженнях без письмової згоди автора. Рецензент зобов’язаний відмовитися від розгляду рукопису, у зв’язку з яким у нього виникає конфлікт інтересів через конкурентні, спільні чи інші відносин з автором або організацією, що має відношення до рукопису.