Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини

Автор(и)

  • Vasyl Mikhailovich Ivasiv
  • Ruslan Volodymyrovych Rachkevych
  • Andriy Romanovych Yurych
  • Lidiia Romanivna Yurych

Ключові слова:

буріння, профіль свердловини, компоновка низу бурильної колони, відхилювач, пружний елемент

Анотація

Мета роботи - створення технічних засобів і математичного апарату для забезпечення керування траєкторією свердловини. Для цього розроблені конструкції керованого відхильника і пружної муфти. Запропоновано методику розрахунку напружено-деформованого стану компоновки низу бурильної колони, до складу якої включено розроблені пристрої. Встановлено, що керовані відхильники і пружні муфти різної довжини і жорсткості, разом з режимними параметрами буріння, дають змогу в широких межах змінювати відхиляючу силу на долоті, а, отже, керувати траєкторією свердловини.

Посилання

EIA Releases New Energy Forecast: Fossil Fuels Still Reign in 2035, December, 2010. http://instituteforenergyresearch.org/analysis/eia-releases-new-energy-forecast-fossil-fuels-still-reign-in-2035/.

Vykorystan¬nya horyzontalnykh sverdlovyn dlya rozrobky rodovyshch z vazhkovydobuvnymy zapasamy vuhlevodniv: zbirnyk naukovykh prats naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Stan i perspektyvy rozrobky rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny – 2003», 18-21 lystopada 2003. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. 2003. 303 Print.

Zbilshennya obsyahiv pokhylo-spryamovanoho ta horyzontalnoho burinnya – znachnyy rezerv pidvyshchennya efektyvnosti vydobuvannya vuhlevodniv ta stupenya yikh vyluchennya. Zbirnyk naukovykh prats naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Stan i perspektyvy rozrobky rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny – 2003», 18-21 lystopada 2003. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. 2003.303 Print.

Restimulating Horizontal Oil Wells – Success and Failure / M. Vincent http://www.searchanddiscovery.com/documents/2015/80446vin cent/ndx_vincent.pdf.

Buslaev V.F., Pletnykov A.Y. Burenye naklonno napravlennykh skvazhyn rotornym sposobom. Obzor. inform. VNYYOENH. Ser. «Burenye». Vol. 6. M.: 1986 Print.

Pat. Ukrayiny 18147, MPK7 E21 V7/04. Kerovanyy vidkhylnyk. V. M. Ivasiv, M. V. Vasyliv, A. A. Kozlov, M. P. Oleksyuk, I. I. Chudyk; zayavnyk i patentovlasnyk Ivano–Frankivskyy nats. tekhn. un–tet nafty i hazu. № 200607355; zayavl. 03.07.2006; opubl. 16.10.2006, Byul. № 10. 4 Print.

Ustroystvo dlya napravlennoho burenyya. Yu.M. Herzhberh, V.D. Charkov, T.H. Startseva. zayavl. 25.05.87. Opubl. Byul. No 21.

A.s. No 1401128 SSSR, MKY E21 V 17/07. Upruhaya mufta. S.V. Velychkovych, V.M. Yvasyv, B.A. Vatsуk, Z.V. Bylуy, P.V. Tarabarynov (SSSR). No 4047682/22-03; zayavl. 10.02.86; opubl. 07.06.88, Byul. No 21 Print.

Pat. 62165 Ukrayina, MPK E21V 7/08. Pruzhna mufta burylnoyi kolony. Ivasiv V. M., Hrytsiv V. V., Nohach M. M., Rachkevych R.V., Kozlov A. A.; patentovlasnyk Ivano-Frankivskyy natsionalnyy tekhnichnyy universytete nafty i hazu. No u 2011 02372; zayavl. 28.02.2011; opub. 10.08.2011. Byul. No 15. 4 Print.

Yurych A.R. Matematychne modelyuvannya polozhennya bezopornykh komponovok nyzu burylnoyi kolony (KNBK) v pokhylo-skerovanomu stovburi sverdlovyny. A. R. Yurych. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2008. No 1(26). 40-43 Print.

Modelyuvannya komponovok nyzu burylnoyi kolony z oporno-tsentruyuchymy elementamy (OTsE) v pokhylo-skerovanomu stovburi sverdlovyny. A.R. Yurych, I.I. Chudyk, V.V. Hrytsiv, R.V. Rachkevych, A.A. Kozlov. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2008. No 2(27). 51-55 Print.

Kozlov A. A. Vyznachennya vidkhylyayuchoho zusyllya na doloti v komponovtsi nyzu burylnoyi kolony z kerovanym perekhidnykom. A.A. Kozlov. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2010. No 1(34). 61-63 Print.

##submission.downloads##